Przetargi, ogłoszenia

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

UL. 11-GO LISTOPADA 98

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

 

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 24 styczeń 2020 r.

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg ustny w celu zbycia następujących urządzeń:

 1. Samochód ciężarowy MAN TGA 18.390 z pługiem do odśnieżania, napęd 4x4, wywrot trzystronny bordmatic – poj. silnika 10520 cm³/287kW, rok produkcji:2004, cena wywoławcza 77.000.00 zł netto ; ( siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/gr netto)
 2. Przyczepa ciężarowa NOPA NTK 180/5.0, rok produkcji 2001, ładowność 13000kg cena wywoławcza 25.000.00 zł netto; ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/gr netto)

 

 1. Urządzenia są do obejrzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98. W godzinach 7.00-15.00 do dnia 31.01.2020 roku.
 2. Przetargi odbędą się w dniu 03.02. 2020 w Budynku biurowym MOSIR-u sala konferencyjna ul. 11-go Listopada 98 w Aleksandrowie Łódzkim:
 1. W przypadku przetargu na samochód ciężarowy MAN tga 18.390 z pługiem do odśnieżania o godzinie 11:00
 2. W przypadku przetargu na przyczepę ciężarową NOPA  o godzinie 11:30

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, wysokość ustala się na kwotę:
 1. Dla Samochodu ciężarowego MAN TGA 18.390 wynosi 1000zł ( tysiąc złotych)
 2. Dla Przyczepy ciężarowej NOPA wynosi 300 zł ( trzysta złotych)

płatne w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzki, ( miejsce wpłaty sekretariat  Olimpijczyk Miejska Pływalnia, Aleksandrów Łódzki ul Bankowa 5 w godzinach 8-15 do dnia 31 styczeń 2020, bądź przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

nr: 18878000070000388310000001

 1. Dyrektor MOSIR zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na skutek uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie BIP MOSIR W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM.
 2. Termin uregulowania należności wyznacza się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wydanie przedmiotu nastąpi po okazaniu przez nabywcę dowodu wpłaty i potwierdzeniu przez członka Komisji, że pieniądze znajdują się na koncie wskazanym w ogłoszeniu przetargu. Uczestnik, który przetarg wygra, a nie wpłaci kwoty nabycia traci wylicytowane mienie oraz wpłacone wadium.
 3. Informacja o przetargu znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim ul 11-go Listopada 3, BIP MOSIR-u, oficjalnym profilu FB Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 4. Informację udzielane telefonicznie Arkadiusz Cichecki tel. 508086003, Artur Ilski tel.508086036

 

 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO :

 1. Samochód ciężarowy MAN TGA 18.390 z pługiem do odśnieżania, rok produkcji 2004
 2. Przyczepa ciężarowa NOPA NTK 180/5.0, rok produkcji 2001

 

Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyżej wymienionego majątku ruchomego.

 § 1. Przetarg ogłasza , organizuje i przeprowadza Dyrektor MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim

 § 2 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminach i wysokościach określonych w ogłoszeniu, nie później niż do 31.01.20 (włącznie)

 § 3 Wysokość wadium ustalono i podano w ogłoszeniu.

 § 4 Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 § 5 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia w/w majątku ruchomego uzyskanej w przetargu .

§ 6 Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej podając do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy firmy osób , które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. W przypadku dużej ilości uczestników, prowadzący, dla usprawnienia przetargu, przypisuje numery każdej osobie.

§ 7 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 8 Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji: a) dowód wpłaty wadium b) dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

§ 9 Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

§ 10 Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.

§ 11 Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 100 zł

§ 12 Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

§ 13 Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza wyznaczona osoba przez Przewodniczącego Komisji, a podpisują się wszyscy członkowie Komisji.

§ 14 Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży mienia ruchomego.

§ 15 Wzór Umowy Kupna- Sprzedaży – załącznik nr1

§ 16 Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

§ 17 Integralną częścią umowy będzie Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny  przedmiotu przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 18 Unieważnienie przetargu:

1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie

2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.

 3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

                                                                             -1-

§ 19 W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.

§ 20  Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1.Powiadomienie o przetargu.

2. Umowa kupna- sprzedaży.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
ILSKI ARTUR
(2020-01-24 10:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
ILSKI ARTUR
(2020-09-18 10:47:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki